Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

Khúc Trạch (PC3)

Marsh at the Crook/QU ZE (qū zé)/曲泽
Vị trí: Mặt trước khuỷu, tại nếp gấp khuỷu, trong chỗ lõm phía trong gân cơ nhị đầu cánh tay.

(On the anterior aspect of the elbow, at the cubital crease, in the depression medial to the biceps brachii tendon.)

Lưu ý: Khi gấp khuỷu 45 độ, huyệt nằm phía trong gân cơ nhị đầu cánh tay.

(Note: When the elbow is flexed at 45 degrees, PC3 is located medial to the biceps brachii tendon.)

World Health Organiztion Regional Office for the Western Pacific, WHO Standard Acupuncture Point Locations in Western Pacific Region, WPRO, Manila, Philipines, 2009.

Chủ trị: Đau khuỷu tay, đau cánh tay, cẳng tay, đau thần kinh giữa. Đau nặng tức vùng ngực, hồi hộp, mất ngủ, rối loạn nhịp tim.
Cách châm: Châm thẳng 0,3-0,7 thốn; cứu.

Claudia Focks, Atlas of Acupuncture, Churchill Livingstone, 2008.

Cùng chuyên mục

Huyệt Bách hội (GV20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU  Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Đại Trữ (BL11)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Nghinh hương (LI20)

Từ điển Huyệt Vị Châm Cứu BIÊN DỊCH: LÊ QUÝ NGƯU Chuẩn Hóa của Tổ Chức Y Tế Thế Giới Khu Vực Tây Thái Bình Dương,...

Địa thương (ST4)

EARTH GRANARY/DI CANG (DÌ CĀNG)/地仓 Vị trí: Trên mặt, cách góc miệng phía ngoài 0,4 thốn-F. (On the face, 0.4 f-cun lateral to the angle of the mouth.) Lưu...