Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

I. BỆNH THUỘC THẦN KINH
Đau dây thần kinh tam thoa - Công thức 1: Tam trọng + Hạ tuyền + Trung tuyền + Thượng tuyền. - Công thức 2: Cửu lý trung + Thượng doanh + Hạ doanh. - Công thức 3: Bát quan (đặc hiệu). - Công thức 4: Thượng tam hoàng + Thông thận + Thông vị + Thông quan. - Công thức 5: Linh cốt + Đại bạch + Tam xoa + Túc tam trọng. - Công thức 6: Tam xoa ở tai + Châu thiên.
Đau nhức cung chân mày - Công thức 1: Thượng bạch + Phân bạch + Tam xoa 3. - Công thức 2: Thần nhĩ + Ngoại nhĩ. - Công thức 3: Trắc tam lý + Trắc hạ tam lý. - Công thức 4: Linh cốt + Hỏa chủ. - Công thức 5: Hỏa ngạnh + Hỏa chủ.
Đau tê ngón giữa - Công thức: Thông quan + Thông sơn.
Đau thần kinh liên sườn - Công thức 1: Chích máu Tứ hoa + Tam trọng, châm Phế tâm + Ngoại bạch. - Công thức 2: Uyển thuận + Can môn + Hạ doanh + Trung cửu lý. - Công thức 3: Linh cốt + Đại bạch + Tam hỏa. - Công thức 4: Thượng cao + Hạ cao + Tam tinh.
Đau thần kinh tọa - Công thức 1: Uyển thuận + Tam xoa 3 + Trung bạch + Ngoại bạch + Tam hà. - Công thức 2: Minh hoàng + Kỳ hoàng + Thiên hoàng. - Công thức 3: Linh cốt + Đại bạch + Uyển thuận + Trung bạch + Hạ bạch. - Công thức 4: Thượng khúc + Hạ khúc + Kiên trung. - Công thức 5: Ngọc hỏa + Trung bạch + Uyển thuận. - Công thức 6: Phục nguyên + Tam hà + Uyển thuận + Đởm huyệt + Chính tông + Chính cân + Hỏa ngạnh. - Công thức 7: Uyển thuận + Tam xoa + Tam hà + Trung bạch + Hạ bạch. - Công thức 8: Hoa cốt 3 + Hoa cốt 4 + Tam xoa 2 + Tam xoa 3. - Công thức 9: Nhị giác minh + Đởm huyệt + Tam hà + Tam hải + Linh cốt + Đại bạch.