Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

info@yhocphothong.com

HEN SUYỄN

Suyễn dĩ khí tức biện , hô hấp cấp xúc , thậm chí trương khẩu đài kiên , khiếu tố suyễn . Hen dĩ thanh hưởng phân , tại suyễn đích đồng thời , nhân đờm khí ung tắc , trở ngại khí tức xuất nhập , nhi hữu trì tục thường phát đích đờm minh hống thanh , khiếu tố hen .Sở dĩ hen tất kiêm suyễn , nhi suyễn tựu bất nhất định kiêm hen .
Bản thiên nội dung , suyễn dữ hen phân biệt tự thuật , tái dĩ suyenx chứng phân hư suyễn , thực suyễn ; Hen chứng phân lãnh hen , nhiệt hen gia dĩ thảo luận .
SUYỄN CHỨNG
[ BỆNH NHÂN ] 1. THỰC SUYỄN : Thực suyễn do vu phong , hàn , đờm , nhiệt đẳng nhân tố sở dẫn khởi . Phế ty thanh túc , ngoại hợp bì mao , như quả tà khí thừa phế , đờm trọc

Thầy Nguyễn Văn Chinh dịch

Cùng chuyên mục

KHÁI THẤU

Khái thấu , thị lâm sàng thường kiến đích nhất cá chứng trạng , tiền nhân hữu : Khái thị hữu thanh vô đờm...

CẢM MẠO

Cảm mạo , thị xúc mạo ngoại tà nhi dẫn khởi đích nhất chủng tật hoạn, dĩ tị tắc thanh trọng, thời lưu thanh...